Loading...
 Start Page

ΤΟ ΕΡΓΟ

Αντικείμενο Έργου

 1. Η ανάπτυξη πολυ-λειτουργικών πάνελ κατασκευασμένων από σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ίνες ως δομικά υλικά για εφαρμογή στον κατασκευαστικό τομέα. Αυτά τα πάνελ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία διαχωριστικών τοίχων, προσφέροντας αποδεκτά ή και βελτιωμένα επίπεδα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης σε σύγκριση με τα συμβατικά στοιχεία τοίχου αλλά και πρόσθετες λειτουργίες όπως δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας. Επίσης, προβλέπεται η χρήση οικολογικών σύνθετων υλικών (φυσικές ίνες, φιλικές προς το περιβάλλον ρητίνες κλπ.) για τα εξωτερικά στρώματα μιας κατασκευής. Τα πάνελ που θα αναπτυχθούν στοχεύουν στην αντιμετώπιση μιας αυξανόμενης ανάγκης στον κατασκευαστικό κλάδο για δομές με χαμηλό βάρος, καλές ιδιότητες μόνωσης και βελτιωμένη αντοχή και προσφέρουν μια καινοτόμο λύση για την αποθήκευση ενέργειας που μπορεί να διευκολύνει τις αναδυόμενες τεχνολογίες διαχείρισης της ενέργειας.
 2. Αναφορικά με τις εφαρμογές εξωτερικών κτιρίων, προβλέπεται η ανάπτυξη νέων κονιαμάτων και βαφών κονιάματος. Εκτός από τους φωτοκαταλυτικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται σήμερα και που προωθούν την ικανότητα αυτοκαθαρισμού, θα αναπτυχθούν ειδικές συνθέσεις που χρησιμοποιούν κεραμικά νανο-φίλτρα και νανο-αργίλους. Αυτά τα πρόσθετα μπορούν να ελέγξουν την τραχύτητα και το πορώδες της επιφάνειας και να οδηγήσουν στη διατήρηση της υψηλής ακτινοβολίας.

 

Στόχοι έργου

Κύριος στόχος του έργου RECOMLABS είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα μέσω της προώθησης των διαχωριστικών πάνελ για την ενσωμάτωση αποθήκευσης ενέργειας σε κτήρια και των επιστρωμάτων για εξωτερική θερμομόνωση.


Πιο συγκεκριμένα, θα δοθεί έμφαση:

 • Στην εισαγωγή καινοτόμων πολύ-λειτουργικών πάνελ στην κατασκευαστική βιομηχανία, τα οποία θα διαθέτουν χώρο για την ενσωμάτωση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας (ADAMANT) και 
 • Στα υλικά κατασκευής / επιστρώματα με προσαρμοσμένες ιδιότητες και πολύ-λειτουργικότητα για εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών (UNISOL).

Τελικός στόχος του έργου είναι η εκμετάλλευση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, και της γνώσης που θα αναπτυχθεί στη διάρκεια του έργου για εφαρμογή και στον τομέα της βιομηχανίας των κατασκευών, νέων πολύ-λειτουργικών υλικών με προσαρμοσμένες θερμικές, ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες. 

 

Προσέγγιση έργου

Το έργο RECOMLABS είναι οργανωμένο σε:

 • Έξι (6) ενότητες εργασίας (ΕΕ)
 • Δεκαεπτά (17) υποενότητες εργασίας (ΥΕ) 
 • Δεκαέξι (16) παραδοτέα 
 • Έξι (6) ορόσημα

 

Οι δραστηριότητες αυτές στηριζόμενες στην βέλτιστη κατανομή εργασιών, χρόνου και πόρων (ανθρώπινων και υλικών), εξασφαλίζουν την αρτιότητα στην υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού σχεδίου. Οι ΕΕ καθώς και η αλληλεπίδραση ανάμεσά τους φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα, ενώ θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε σε 3 κατηγορίες:

 • Οι ΕΕ1 (Διαχείριση του προγράμματος) και ΕΕ6 (Διάχυση και Αξιοποίηση) είναι ενότητες εργασίας που επιτρέπουν τον έλεγχο του έργου, καθώς και την διάχυση των αποτελεσμάτων και την είσοδό τους στην αγορά
 • Οι ΕΕ2 (Καθορισμός των προδιαγραφών), ΕΕ3 (Σχεδιασμός και ανάλυση) και ΕΕ4 (Προκατεργασία υλικών και παραγωγή πρωτοτύπων), είναι ο πυρήνας των τεχνικών ενοτήτων εργασίας του έργου, όπου λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη των νέων υλικών και η παραγωγή των τελικών πρωτοτύπων
 • Η ΕΕ5 (Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση), όπου λαμβάνει χώρα ο τελικός χαρακτηρισμός όλων των υλικών και προϊόντων, αλλά και η αξιολόγηση και ο σχεδιασμός του χάρτη εμπορικής αξιοποίησης των προϊόντων αυτών

 

Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο του έργου RECOMLABS είναι (α) η ανάπτυξη καινοτόμων πολύ-λειτουργικών πάνελ από σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ίνες για εφαρμογή στον κατασκευαστικό τομέα και (β) η ανάπτυξη υλικών κατασκευής / επιστρωμάτων με προσαρμοσμένες ιδιότητες και πολύ-λειτουργικότητα για εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών.

Εταίροι

ADAMANT COMPOSITES

ΕΤΜΤ /
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

UNISOL

TESAGON INTERNATIONAL

HORUS ENERGIE ALTERTIVA

RID INTERNATIONAL CENTER

Υπεύθυνος Έργου

Όνομα: Αντώνιος Βαβουλιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος

Τηλέφωνο: +30 2610 931 730

E-Mail: vavouliotis@adamant-composites.com

Διεύθυνση: ADAMANT COMPOSITES Ε.Π.Ε.

Αγίας Λαύρας & Σταδίου
Πλατάνι Πάτρας, Τ.Κ.: 26504

Ερευνητικό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» με τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Copyright © 2020 - 2024 RECOMLABS Project | ADAMANT COMPOSITES LTD.